شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
خـط مشـي كيـفيـت، ايمني، بهداشت و محيط زيست
خـط مشـي كيـفيـت، ايمني، بهداشت و محيط زيست
    شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (IOEC) به عنوان يكي از مهمترين پيمانكاران عمومي در زمينه مديريت و اجراي پروژه هاي نفت و گاز كشور؛ سيستم مديريت يكپارچه كيفيت، ايمني، بهداشت و محيط زيست را براساس استانداردهاي                       ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 وOHSAS 18001:2007 مستقر نموده و خود را نسبت به موارد ذيل متعهد     مي داند:
•    بهبود مستمر سيستمهاي مديريت كيفيت، ايمني، بهداشت و محيط زيست از طريق هدف گذاري و اجراي برنامه هاي كارا و اثربخش با رويكرد مديريت دانش.
•    طرح ريزي و پياده سازي اقداماتي به منظور مديريت مناسب ريسك ها و فرصت هاي مرتبط با فرآيندها و فعاليت‌ها در حوزه سيستم مديريت يكپارچه.
•    تلاش جهت حفظ سلامت روحي رواني و جسمي كاركنان،  پيشگيري از بيماري، مصدوميت و تلفات جاني از طريق اعمال روشها و كنترل هاي موثر و كارآمد.
•    مديريت اثربخش سرمايه هاي انساني از طريق جذب و بكارگيري افراد متعهد و متخصص؛ آموزش موثر و مستمر بمنظور ارتقاء دانش ومهارت؛ توسعه كاركنان مبتني بر ارزيابي و رتبه بندي.
•    شناسايي و رعايت قوانين و مقررات ملي و بين المللي كاربردي و الزامات قراردادي در حوزه كيفيت، ايمني، بهداشت و محيط زيست.
•    حفظ و نگهداري محيط زيست با تاكيد بر پيشگيري از آلودگي هوا، آب و خاك؛ كنترل جنبه هاي بارز محيط زيست در چرخه عمر محصول و اجراي موثر طرح هاي مديريت پسماند در حوزه هاي عملياتي و بهينه سازي مصرف منابع و انرژي.
•    درك و برآورده سازي انتظارات و الزامات طرف هاي ذينفع در راستاي انطباق با قوانين، مقررات، استانداردها و الزامات قراردادي و تلاش در جهت بهبود سطح رضايتمندي آنان بويژه كارفرمايان.
•    افزايش اثربخشي مديريت زنجيره تامين از طريق اعمال شاخص ها و معيارهاي كيفيت، ايمني، بهداشت و محيط زيست در شناسايي، ارزيابي و بكارگيري تامين كنندگان و نظارت موثر بر برآورده سازي الزامات قراردادي با رويكرد ايجاد و حفظ منافع مشترك.
•    بهبود شاخص هاي كيفيت، ايمني و محيط زيست در تامين، بكارگيري و نگهداشت امكانات، تجهيزات، ماشين آلات، شناورها و ساير زيرساخت ها؛ پيشگيري از آسيب رسيدن به دارائي ها از طريق كنترل مخاطرات و كاهش ريسك.
لازم است كليه كاركنان اين خط مشي را سرلوحه فعاليتها و برنامه ها قرارداده وآن را به عنوان چارچوب تعامل با كارفرمايان، پيمانكاران و ساير طرف هاي ذينفع مد نظر قرار دهند.    ابوالقاسم رحماني
    مدير عامل
    مهر 1396     
تاریخ بروزرسانی : 1396/08/03
تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal