شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
مديريت پروژه
 
     مديريت پروژه در شركت تأسيسات دريايي ايران با استفاده از ساختار سازماني ماتريسي قوي، نسبت به ارجاع جبهه هاي مختلف شرح كار پروژه به مديريتهاي ستادي، پشتيباني و عملياتي در زمانهاي مقتضي اقدام نموده و پروژه را پيش مي برد. اين امر مقدمتا با تجهيز ستاد پروژه شروع مي شود سپس نسبت به برنامه ريزي، تبيين و توزيع حوزه هاي مختلف شرح كار پروژه بين مديريتهاي مورد اشاره و انعقاد قراردادهاي مختلف در راستاي تأمين اهداف پروژه صورت مي گيرد.
ازآنجاكه كارفرمايان پروژه هاي شركت همواره تحت عنوان مشتريان اصلي به شمار مي روند، جلب رضايت آنها سرآمد اهداف سازماني شركت مي باشد، از اين رو در طول چرخه عمر پروژه، همواره مورد اطلاع رساني و دريافت و اعمال  نظرات واقع مي شوند تا پروژه هاي در دست اجرا منطبق با مطلوبيت ايشان مورد اجرا و تحويل قرار گيرد.

دفتر مديريت پروژه:
دفتر مديريت پروژه1 PMO، يك ساختار مديريتي قدرتمند در كنار مديرعامل و همراه با مديريت پروژه ها بوده و در طيف وسيعي از حوزه هاي خدمات مديريتي اعم از پيشنهادات استراتژي و اولويتگذاري پروژه ها و تأمين و تخصيص منابع به پروژه ها، تصميم سازي از طريق ارائه گزارشات مديريتي، خدمات پشتيباني به سبد پروژه ها2 از طريق تأمين نيازمنديهاي برنامه ريزي، نظارت و گزارشات ارزيابي عملكرد حوزه هاي شرح كار واگذار شده به منابع داخلي و خارجي، تدارك سيستمهاي مكانيزه جهت بهينه سازي ارزيابي عملكرد و فرايند مستندسازي مديريت زمان و هزينه.
 

1.    PMO: Project Management Office
2.    مديريت سبد پروژه ها (Portfolio Management)
تاریخ بروزرسانی : 1396/01/05
تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal